Διαχείριση Επικινδυνότητας Χημικών Ουσιών


Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (Υπεύθυνους Ασφάλειας, Λειτουργούς Ασφάλειας, εργαζόμενους) που έχουν την ευθύνη διαχείρισης χημικών ουσιών. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων στις βασικές αρχές αναγνώρισης και ελέγχου των ουσιών που είναι επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων. Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει βασιστεί στις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσία και στις σχετικές οδηγίες του Health & Safety Executive -UK (COSHH – Control Substances that are Hazardous to Health).

Το σεμινάριο έχει διάρκεια μια ημέρα (7 ώρες εκπαιδευτικός χρόνος)

Τα κύρια περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Βασικές έννοιες σχετικά με τις χημικές ουσίες.
  • Επίδραση των χημικών ουσιών στην υγεία.
  • Ισχύουσα νομοθεσία / κανονισμοί και Οριακές Τιμές Έκθεσης
  • Αναγνώριση επικινδυνότητας / Εκτίμηση κινδύνων (Risk Assessment)
  • Μέτρα πρόληψης και ελέγχου
  • Επιλογή Μέσων Ατομικής Προστασίας.
  • Σύνταξη προγράμματος παρακολούθησης ουσιών / υγείας εργαζομένων
  • Σύνταξη προγράμματος πληροφόρησης, οδηγιών και εκπαίδευσης εργαζομένων.

Tutor: Grigoris Kokonas